Change currency
Wine-tasting tours
Payment solution
Most popular products
Newsletter
Recommended products

Adatvédelmi nyilatkozat- H-INS-CAR

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
H-INS-CAR Hungária Kft.

 

Tartalom

 1. Az adatkezelés célja
 2. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye 
 3. Szabályzat hatálya 
 4. Fogalmak
 5. Adatkezelés elve
 6. Adatkezelés jogalapja
 7. Kezelt adatok köre
 8. Adattovábbítás
 9. Adatkezelés időtartama
 10. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen
 11. Tájékoztatás kérése
 12. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása
 13. Igényérvényesítés
 14. Jogérvényesítési lehetőségek
 15. Adatbiztonság
 16. Naplózási adatok
 17. Cookie
 18. Külső közvetítő Szolgáltatók
 19. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
 20. Nyilatkozat
 21. Bejelentés, panasz megtétele

 

Adatvédelmi Szabályzat
H-INS-CAR Hungária Kft.

 

A H-INS-CAR Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség az, hogy a https://www.insticketshop.com/  weboldalon (továbbiakban weboldal), valamint szóban, személyesen a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmet élvezzenek, a látogatók személyhez fűződő jogai ne sérüljenek.

A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására a jogot- az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolás miatt –fenntartja.

A Szabályzat a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, weboldalon, személyesen, telefonon, e-mail-en, telefaxon  és/vagy további más módon, vagy fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait is betartsa, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015.október 29.-i ajánlását (https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf ).

A Szolgáltató weblapjának használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

A jelen szabályzatban esetlegesen fel nem sorolt, a Weblap működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

 I. Az adatkezelés célja:

 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes személyek (továbbiakban Felhasználó) adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
 2. Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.
 1. A Szolgáltató tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 • A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Szolgáltató Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szolgáltatás foglalási továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl. szolgáltatás értékelés) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; szolgáltatáskeresés és -foglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a Partnerek szolgáltatás ajánlataira vonatkozó kedvezményt biztosító utalvány vásárlásának lehetővé tétele; a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a szolgáltatást nyújtó Partnerek felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.
 • Külön hozzájárulás alapján a Közvetítő a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. H-INS-CAR Hungária Hírlevél, Hírlevél, e-DM, stb.) céljából is felhasználhatja.
 • A következő adatokat (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím), amennyiben az ajánlatkérés, a foglalás, vagy a vásárlás a Weblapon bankkártyával történt a H-INS-CAR Hungária Kft. partnere, a Weboldal üzemeltetője, a Perfect Day Travel Hungária Kft. (székhely:1165. Budapest, Kalitka u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-904150, adószám:14444946-2-42) az adatokat továbbítja a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

Az adatkezelés akkor és csak akkor jogszerű, ha legalább a következő feltételek egyike teljesül:

 • az érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult saját, személyes adatai egy vagy több konkrét célból előfordulható kezeléséhez;
 • amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adatkezelőre vonatkozóan;
 • az adatkezelés egy szerződés elégtételéhez szükséges, amely szerződésben az érintett az egyik fél, vagy amely szerződés a megkötését megelőzően az érintett kérésére történő cselekmények megtételéhez elengedhetetlen;
 • az adatkezelés egy természetes személy (például: érintett) létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy ha az adatkezelés közérdekű;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivételt képez, ha az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek elsőbbséget élveznek a korábban említett érdekérvényesítéssel szemben.
 • A közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre, az előző pont nem alkalmazható.

Összefoglalva:

Az adatkezelés célja:

 • Weboldalon nyújtott szolgáltatások ajánlatkérése, vásárlása vagy megrendelése esetén a szolgáltatás igénybevevőjének beazonosítása
 • Reklámtartalmú levelek küldése esetén az adatkezelés célja reklámlevelek elküldése e-mailen keresztül lehetséges vevőkhöz.
 • Hírlevelek DM küldése esetén az adatkezelés célja azok továbbítása e-mailen keresztül lehetséges vevőkhöz.

II. Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

 

Adatkezelő: H-INS-CAR Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Budapest Kalitka utca 2. Cégjegyzékszám: 01-09-988386 Adószám: 23057670-2-42 Ügyfélszolgálat: insticket@inscar.hu, Tel: +36-1-4021367 https://www.insticketshop.com

Adatkezelő munkatárs az, akinek tevékenységével kapcsolatban az Szolgáltató teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
A szolgáltatásokat nyújtó Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a foglalás, ajánlatkérés és utalványvásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, e-DM) tekintetében a Szolgáltató önállóan kezeli a Felhasználók adatait.

 

III. Szabályzat hatálya

 

 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. április hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 2. Személyi hatály kiterjed
 • az Adatkezelőre, továbbá
 • a Munkatársakra, Partnerekre; valamint
 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
 • továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

 1. Hivatkozva az előző pontban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. A Szolgáltató elsősorban azoknak a  természetes és (nem) jogi személyeknek az adatait kezeli, akik
 • telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal, weboldalon vagy a facebook oldalon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából felvették a kapcsolatot a Szolgáltatóval vagy
 • telefonon, vagy az e-mail címre küldött adataikkal más okból vagy célból (pl. állásajánlatra)  jelentkeztek a Szolgáltatóhoz, vagy
 • Szolgáltató szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.
 • a Szolgáltatóval Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.
 1. Tárgyi hatály kiterjed a Szolgáltató minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy         az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 IV. Fogalmak

 

 • Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  évi CXII. törvény(Info törvény) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945  tartalmazza.
 • értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
 • Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező.

 szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

V. Adatkezelés elve

 

 • A Szolgáltató  a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.
 • Jelen szabályzat rendelkezése valamint a Szolgáltató gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Célhoz kötöttség elvének érvényesülni kell.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Szolgáltató csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.  Arányosság, szükségesség elvének érvényesülni kell.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak kezelendő,  amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Szolgáltató rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a Szolgáltató gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. A Szolgáltató a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed,
 • A Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A Szolgáltató az általa kezelt adatbázist más Szolgáltatónak csak akkor továbbítja, ha az érintett árajánlatkérést, rendelést vagy foglalást eszközölt egy szolgáltatásra, melyet Szolgáltató (Szolgáltató) nyújt.   Ez az érintett kifejezett hozzájárulását jelenti ehhez, mivel az adattovábbítás nélkül az adott szolgáltatás nem rendelhető meg.
 • A Szolgáltató szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait a Szolgáltató a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége a Szolgáltató érintett számára történő teljesítését elősegíti. A Szolgáltatóval jogviszonyban álló szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért a Szolgáltató felelősségét kizárja
 • A Szolgáltató személyes adatot harmadik országban lévő Szolgáltató vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

VI. Adatkezelés jogalapja

 

 1. A Szolgáltató működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul az Adatkezelő előzetes tájékoztatást adott.
 2. Az előzetes hozzájárulás csak akkor tekinthető elfogadhatónak a jog szerint, ha mindhárom tartalmi követelményt egyaránt teljesíti. A három követelmény a következők:
 • az önkéntesség,
 • a határozottság (egyértelműség)
 • a tájékozottság
 1. A Felhasználó a hozzájárulást a Szolgáltató valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, megrendelés, stb.), annak kezdeményezésével adja meg.
 2. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli, az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén. Az önkéntes hozzájárulásba, mint belegyezésbe az a magatartás is beletartozik, amikor az érintett a weboldal használatával elfogadja, a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozást, beleértve a jelen Adatkezelési szabályzatot is, és ez által rá automatikusan kiterjed.
 3. A hozzájárulás egyértelmű következménye, hogy az érintett elfogadja az adatkezelés tényét. Ha az adatkezelés az érintett önkéntes beleegyezésén alapszik, kétes esetekben az Adatkezelőnek kötelessége bizonyítania, hogy az adatkezelési folyamatokhoz az érintett beleegyezését adta.
 4. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a Szolgáltatótól. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele (pl. foglalás, ajánlatkérés) során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.
 5. Ha az érintett írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát oly módon adja meg, hogy az más ügyletekre is vonatkozik, ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni a hozzájárulás iránti kérelmet, Fontos, hogy formailag érthető és könnyen elérhető, egyértelmű legyen és egyszerű nyelvezettel rendelkezzen.
 6. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, erről az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket.
 7. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére, tehát a visszavonásnak visszaható hatálya nincsen, kizárólagosan a jövőben végzett adatkezelésre vonatkozik.
 8. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, a 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt, az érintett személyes adatai kezelhetőek, a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, valamint a személyek élete, testi épsége vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításának vagy megelőzésének érdekében.
 9. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató  a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 10. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 11. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató  a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

VII. Kezelt adatok köre

 

 • A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

 • Ajánlatkérés, Gépjárműbérlés, Rendelés, Közösségi oldal

A fenti esetekben az  érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kíván lépni, ajánlatkérés, gépjárműbérlés, rendelés és  minden egyéb szolgáltatás illetve termék eladása, vétele céljából, vagy az adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával az Adatkezelő DM, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A foglalás illetve ajánlatkérés során kezelt adatok a következők lehetnek: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), jogosítvány száma, lakcímkártya, személyi igazolvány vagy útlevél, adókártya, esetleges adószám. A Felhasználó a foglalás és ajánlatkérés során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg az ajánlatot közvetítő Partnerrel és a Közvetítővel.

Ajánlatkérés 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett a weboldal „Kapcsolatfelvétel” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 2. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el.
 3. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

A kezelt adatok köre

 • -név
 • -e-mail cím

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Gépjárműbérlés,  Rendelés és  minden egyéb szolgáltatás illetve termék eladása, vétele esetén

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett számára elérhető módon vagy fórumon keresztül elküldheti adatait és gépjárműbérlési, megrendelési igényét az Adatkezelő részére.
 2. Az Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép, és leegyezteti a gépjárműbérlési, megrendelési igény, valamint ingyenes tájékoztatást nyújt számára az Adatkezelő szolgáltatásairól.
 3. A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő birtokába került egyéb adatokat, mint pl az érintett vállalkozására vonatkozó működési és egyéb adatokat, az Adatkezelő összekapcsolja az érintett által megadott adatokkal, és azokat üzleti titokként kezeli
 4. Adatkezelő a megrendelési igény pontosítása után vagy ajánlatot ad az érintett számára, vagy vonatkozó szerződést küld meg.
 5. Adatkezelő a szerződés aláírását követően megkezdi az érintett számára a szolgáltatások teljesítését.
 6. Adatkezelő és érintett a szolgáltatások szerződésszerű teljesítését követően teljesítésigazolást vagy jegyzőkönyvet vesznek fel.
 7. Adatkezelő a szerződéseket, valamint teljesítésigazolásokat saját Archiválási szabályzata alapján letárolja.
 8. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelési igény elküldése során megadja e-mail címét és/vagy telefonszámát, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a megrendelést pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.   

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám)
 • jogosítvány száma
 • lakcímkártya
 • személyi igazolvány vagy útlevél
 • adókártya
 • esetlegesen adószám

 

​Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Közösségi portálok

 1. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 2. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
 3. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 4. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 5. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 6. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelkelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a  címen kaphat.

A kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Értékelés

Sikeres foglalás, esetén a Közvetítőnek lehetősége van értékelést kérni a Felhasználótól. A Felhasználó által hozzáférhetővé tett szolgáltatás értékelések, vélemények – a Felhasználó döntésétől függően nevének és cím szerinti településének megjelölésével vagy név nélkül cím szerinti településének megjelölésével – bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé tehetőek.

Marketing megkeresések

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során a H-INS-CAR Hungária Kft. által kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, utazási szokásai, felhasználói viselkedése (pl. rendelések, foglalások, ajánlatkérések, stb.).

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon - így a weboldalon keresztül - a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.: név, email cím

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul

A kezelt adatok köre

 • név
 • e-mail cím

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

​Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 15 napon belül, a 16. napon az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat

 

​Adatkezelés időtartama: érintett törléséig

 

Nyereményjáték

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

 

A kezelt adatok köre és célja

 • keresztnév – azonosítás, sorsolás alapja
 • telefonszám – kapcsolattartás
 • e-mail cím – kapcsolattartás

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
 2. Adatkezelő a játékszabályok szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
 4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
 5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

 Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

Minden adatkezelés esetén önálló adatállomány jön létre, ezért mindegyik adatkezelés bejelentés-köteles.

VIII. Adattovábbítás

 

 • Ajánlatkérés, Foglalás

Ajánlatkérés, foglalás esetén a Szolgáltató  a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel, foglalással egyidejűleg továbbíthatja az ajánlatkérő, foglaló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím, jogosítvány száma, kisállattartásra vonatkozó adatok és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt, az ajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából.

IX. Adatkezelés időtartama

 

 • Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Szolgáltató  a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel, rendeléssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat, a rendelés elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén 6 hónapig kezeli. A Szolgáltató a  személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 • Megkeresés céljából kezelt adatok

A Szolgáltató  az adatokat a Felhasználó visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weblap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. H-INS-CAR Hungária Hírlevél, e-DM, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.

 • Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató  az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

X. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

 1. Az ajánlatkérés, foglalás során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a Partner a Szolgáltató felé tudja jelezni a Partner a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Szolgáltató  felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Szolgáltató  továbbítja kérését a Partner felé.
 2. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. H-INS-CAR Hungária Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a insticket@inscar.hu  email címen vagy a H-INS-CAR Hungária Kft.. postai címen és a insticket@inscar.hu  email címen vonható vissza..
 3. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – a insticket@inscar.hu  email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szolgáltató  zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató  a IX pont szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.
 4. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a insticket@inscar.hu  ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,
  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Ha a Szolgáltató  a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató  a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

XI. Tájékoztatás kérése

 

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató  által a Weblap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a insticket@hu  email címen, a +36 1/4021367 telefonszámon. A Szolgáltató  a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató  a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 • A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintettnek tájékoztatási joga, vagy más néven „hozzáférési joga” van: A jog érvényesítése közben az Adatkezelő tájékoztatást ad:
 1. az általa kezelt adatokról
 2. személyes adatok kategóriáiról
 3. az adatkezelés céljáról,
 4. az adatkezelés jogalapjáról,
 5. az adatkezelés időtartamáról,
 6. adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 7. adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 8. adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 9. adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 10. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 11. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 • A tájékoztatás abban az esetben ingyenes, ha az azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz a tájékoztatást kérő még nem nyújtott be a naptári évben. Egyéb esetekben a tájékoztatást kérőre költség szabható ki. Ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni,
 • Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató  a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 • A 2011. évi CXII. törvény alapján, tájékoztatást meg kell tagadni. Az Adatkezelő ezúton hívja fel erre az érintettek figyelmét. A törvény alapján akkor kell megtagadni a tájékoztatást:
 1. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 2. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 • Adatkezelő köteles értesíteni évente a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított tájékoztatási kérelmekről tárgyévet követő év január 31-éig

 

XII. Helyesbítés kérése, adatok törlése, korlátozása, zárolása

 

 • A helyesbítés joga: Az érintett jogosan kezdeményezheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérését az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül végre kell hajtania. Az adatkezelés céljától függően, az érintett jogosult arra, hogy hiányos személyes adatok kiegészítését kérje, egy kiegészítő nyilatkozat tétel útján. Ugyanakkor az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is a személyes adatokat, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.
 • Az a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az Adatkezelő köteles törölni az adatokat (a fenti eseten kívül), ha az adat kezelése jogellenes;
 1. az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 3. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 4. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 5. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozott egy személyes adatot, és azt köteles törölni a fentiek értelmében, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra vonatkozó linkek vagy ezen személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ezt az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével– ideértve technikai intézkedéseket – kell megtennie.
 • Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendelet korlátaira:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 3. népegészségügy területét érintő közérdek;
 4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 • Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett kezdeményezheti az Adatkezelő által való adatkezelés korlátozását.
 • Ha a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell, kizárólag akkor amennyiben az a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető. Kizárólag addig kezelhető az így zárolt személyes adat, amíg érvényben van az az adatkezelési cél, amely kizárta a személyes adat törlését. Az adatokat egyértelműen zárolni kell, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, és a szóban forgó adat(ok) helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg. Ebben az esetben a zárolás időtartama addig érvényes, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatokat zárolni kell az EU rendelete alapján, ha
 1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
 • Zárolt adatok (a tárolás kivételével) kizárólag abban az esetben kezelhetőek, amennyiben az érintett hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekét, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekét képviseli.
 • A törvény korlátozhatja az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát, az állam külső és belső biztonsága érdekében. Ebbe a következők tartoznak bele,
 1. a honvédelem,
 2. a nemzetbiztonság,
 3. a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
 4. a büntetés-végrehajtás,
 5. állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
 6. az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekek,
 7. a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek,
 8. a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is,
 • az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 • Az Adatkezelőnek kötelessége, maximum a kérvény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni az érintettet a kérvényről alkotott döntéséről - amennyiben nem indokolja meg ennek késedelmét -  és/vagy helyesbíti, és/vagy törli és/vagy zárolja az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 • Az Adatkezelő írásban értesíti az érintettet adatai a helyesbítésről, a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adato(ka)t adatkezelés céljára továbbították, átadták. Amennyiben az érintett kérvényezi az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az értesítés mellőzhető. Az Adatkezelő arról is köteles írásban értesíteni az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a bírósághoz fordulás lehetőségét.


XIII. Igényérvényesítés

 

 • A korábban a Szolgáltató  részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató  a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató  vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 • Amennyiben a Szolgáltató  adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 • A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a insticket@hu  ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.


XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 • A tiltakozáshoz való jog: Személyes adatainak kezelése, illetve a profilalkotást ellen az érintett tiltakozhat, ha
 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő megvizsgálja a tiltakozást, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja az érintettet a kérvény benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül. Ez az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével jár. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, a további adatfelvételt és adattovábbítást is, továbbá az adatokat zárolja, valamint értesíti a tiltakozás tényéről, illetve az annak alapján tett intézkedésekről, döntésekről mindazokat a partnereket, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatait korábban továbbította. Továbbá az értesítettek is kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, vagy az Adatkezelő nem tartja magát a hivatkozott határidőhöz, jogosult bírósághoz fordulni, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett bírósághoz fordulhat a jogainak megsértése esetén. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályban foglaltakkal megegyezik
 • Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Ha az Adatkezelő megsérti az érintett személyiségi jogát az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése által, az érintettnek jogában áll sérelemdíjat követelni az Adatkezelőtől.
 • Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu).

XV. Adatbiztonság

 

 • A Szolgáltató  megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 • A Szolgáltató  Magyarország területén, Budapest, 1165. Kalitka u. 2. riasztóval ellátott, őrzött székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait.
 • A Szolgáltató adatkezelőként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja,  ideértve az adatkezelés biztonságát is az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban
 • A Szolgáltató biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.       
 • A Szolgáltató megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
 • Az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatok kiemelt gondoskodást igényelnek az Adatkezelőtől, különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelme, illetve a fizikai védelem (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések, ezen belül a rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelme (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelme, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelem, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatósága (archiválás, tűzvédelem).

 

XVI. Naplózási adatok

 

 • A Weblap használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés, csomagfoglalás. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Weblap szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.


XVII. Cookie

 • A testreszabott kiszolgálás és a kényelmi funkciók érdekében böngésző cookie tárolja 30 napig az utolsó 6 megtekintett szolgáltatást, a legutolsó oldalra lépés időpontját, a böngésző használt nyelvét, a használt pénznemet, Hírlevél felugró ablak bezárását. A böngésző cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban a Felhasználó nem fogja tudni ezt a kényelmi funkciót használni.
 • Szolgáltató weboldalát a unas.hu portál segítségével hozta létre, a weboldal ennek motorját használja. A www.unas.hu portál és a portál segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott cookie-kat használhatják, azonban Szolgáltató e cookie-kat saját maga nem használja fel semmilyen módon. A használt cookie-k a felhasználó eszköze és a www.unas.hu portál között kommunikálhatnak, a Szolgáltató számára semmilyen adatot nem továbbítanak, nem adnak át, így a használt cookie-k vonatkozásában a www.unas.hu portál saját adatkezelési útmutatója az irányadó. A www.unas.hu portál és a segítségével létrehozott oldalak által használható cookie-k és céljaik:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k
  1. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Szolgáltató nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
  2. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
  3. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével a Szolgáltató segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
 2. Funkcionális cookie-k
  1. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 3. Célzott cookie-k
  1. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 4. Harmadik fél által biztosított cookie-k
  1. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
  2. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

XVIII. Külső közvetítő Szolgáltatók

 

 • A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. iWiW, Twitter, Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső Szolgáltató  által fenntartott szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított „Kérdezz, mi felelünk”) vonatkozásában szintén az adott szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként.
 • A Szolgáltató  weblapján elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató  rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinekbetartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató  adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között  (https://www.facebook.com/settings?tab=applications) (az alkalmazás menüpontban) kezdeményezhető.
 • Szolgáltató weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szolgáltatónak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 • A Szolgáltató tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”. A XVI. pontban leírt részek tájékoztatást adnak az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

 

XIX. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

 

 • A Szolgáltató  a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.
 • A Szolgáltató  a Google Inc. Google Analytics és Google Ads szolgáltatását is használhatja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Ads remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/key-terms/

 

XX. Nyilatkozat

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy

 1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseit tartja magára nézve kötelezőnek
 2. az adatkezelés során a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak és külső Partnerek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 3. az átláthatóság elvének megfelelően odafigyel arra, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 4. az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja az általa kezelt adatok megőrzése érdekében.
 5. lehetőségeihez mérten mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 6. a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 7. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más Szolgáltatóval csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek vagy ha a szolgáltatás teljesítése miatt ez elengedhetetlenül szükséges.
 8. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 9. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.
 10. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 11. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 12. megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a Szolgáltató gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

  

XXI. Bejelentés, panasz megtétele

 

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 3. A kezelt adatok kezelésének célja a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele. Kezelt adatok köre panaszbejelentés esetén:
 • panasz azonosítója
 • név*
 • panasz beérkezésének időpontja*
 • telefonszám
 • a hívás időpontja*
 • a beszélgetés során megadott személyes adatok
 • számlázási/levelezési cím
 • panaszolt szolgáltatás
 • csatolt dokumentumok
 • panasz oka*
 • maga a panasz*

 1. Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 • Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 • Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 • Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 • Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja
 • Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

 1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 552

Budapest,2017.04.01.