Change currency
Wine-tasting tours
Payment solution
Most popular products
Newsletter
Recommended products

ÁSZF - H-INS-CAR

H-INS-CAR Hungária Kft.
-
Általános szerződési feltételek

amely létrejött egyrészről a
H-InS CAR Kft. (1165 Budapest Kalitka u.2. adószám.: 23057670-2-42)továbbiakban, mint BÉRBEADÓ,
másrészről

a Bérleti Szerződésben megnevezett BÉRBEVEVŐ
(közösen együtt, FELEK)
között a Bérleti Szerződésben megjelölt helyen és napon, illetve az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA


1.1. BÉRBEVEVŐ jelen szerződéssel bérbe veszi BÉRBEADÓTÓL a Bérleti Szerződésben meghatározott eszközt (továbbiakban bérlet tárgyát), az ott rögzített pénzügyi és bérleti feltételekkel.


2. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ESZKÖZÖK ÁTVÉTELE


2.1. BÉRBEVEVŐ kötelezettséget vállal arra, hogy az a Bérleti Szerződésben megállapított feltételek mellett szállított eszközöket használatra és üzemeltetésre átveszi. BÉRBEVEVŐ elismeri, hogy a jelen bérleti szerződés keretében használatra és üzemeltetésre átvett eszközök BÉRBEADÓ tulajdonát képezik.
2.2. A bérleti idő megszűnését követően a Bérbeadó kedvezményes vételárat biztosíthat a bérlet tárgyának megvásárlására, amennyiben ez előzetesen rögzítésre került. A bérlőnek opciós vevőkijelölési joga van ez esetben a bérlet tárgyára.
2.3. A jelen szerződés tárgyát képező, a Bérleti Szerződésben meghatározott eszközök BÉRBEADÓ tulajdonát képezik. BÉRBEVEVŐ zár alá vétele, lefoglalás vagy végrehajtási-, csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás esetén haladéktalanul értesíti BÉRBEADÓT, és minden intézkedést megtesz, hogy BÉRBEADÓ tulajdonjogát sérelem ne érje. BÉRBEVEVŐ által kezdeményezett eljárások esetén, az eljárás kezdeményezését 10 (tíz) munkanappal megelőzően köteles BÉRBEADÓT értesíteni.

3. ÜZEMELTETÉS


3.1. BÉRBEVEVŐ a jó gazda gondosságával biztosítja a bérlet tárgyának szakszerű üzemeltetését.
3.2. A bérlet tárgyának üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket BÉRBEADÓ szerzi be. Amennyiben a fenti engedélyekhez történő hozzájutás érdekében a bérlet tárgyán változtatásokat kell alkalmazni, úgy ennek költségeit BÉRBEVEVŐ viseli. A bérlet tárgyán történő bárminemű változtatáshoz BÉRBEADÓ előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3.3. BÉRBEADÓT semmiféle felelősség nem terheli a bérlet tárgyának bármely rejtett vagy egyéb hibájáért, amely a szakszervizben történő periodikus vagy egyéb, a bérleti időszakot megelőző átvizsgálások és karbantartások során nem kerülhetett azonosításra, illetve kijavításra. A bérlet tárgyának ilyen rejtett vagy egyéb hibákból eredő rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságáért BÉRBEADÓT semmiféle felelősség nem terheli.
3.4. BÉRBEADÓ bármikor jogosult a bérlet tárgyának ellenőrzésére. Amennyiben az ellenőrzés a nem rendeltetésszerű illetve gondatlan használatból fakadó hiányosságokat tár fel, úgy ezeket BÉRBEVEVŐ saját költségén kell, hogy kijavítsa.
3.5. A bérlet tárgyával külföldre BÉRBEVEVŐ az egész Európai Unióra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése után szabadon utazhat. A bérelt gépjármű egész Európára érvényes kötelező felelősségbiztosításának ügyintézése, illetve annak költsége BÉRBEADÓT terheli, melynek díja a Bérleti Szerződésben feltüntetett nettó bérleti díjban benne foglaltatik. Más földrészre, illetve a bérelt gépjármű Európai Unió területéről történő kiviteléhez BÉRBEADÓ előzetes hozzájárulása szükséges a szükséges kiegészítő biztosítás megkötése mellett. Az országhatár átlépéséhez BÉRBEADÓ külön nyilatkozatot bocsát BÉRBEVEVŐ rendelkezésére.
3.6. A bérlet tárgyát albérletbe adni nem lehet. A gépjárművet kizárólagosan a szerződéskötéskor BÉRBEADÓ tudomására jutott használati mód szerint lehet használni. Ennek megsértése és a nem rendeltetésszerű illetve gondatlan használatból fakadó károk illetve javítások esetén BÉRBEADÓNAK joga van az esetlegesen felmerülő teljes javítási költség kiszámlázására, átterhelésére BÉRBEVEVŐ felé.
3.7. BÉRBEVEVŐ átengedheti a bérlet tárgyát harmadik személynek, de érte úgy felel, mintha maga járt volna el.
3.8. A felek előzetes egyeztetés alapján rendelkeznek a gépjárművek át-, illetve visszavételének pontos helyéről és időpontjáról, BÉRBEADÓ munkarendjének megfelelően. Ettől való eltérés esetén BÉRBEADÓ jogosult a felmerülő többletköltség átterhelésére, BÉRBEVEVŐ képviselőjének előzetes tájékoztatása mellett.
3.9. BÉRBEVEVŐ a gépjárműveket tiszta, teletankolt állapotban és sérülésmentesen, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át BÉRBEADÓTÓL. BÉRBEADÓ BÉRBEVEVŐTŐL a gépjárművet annak a bérleti időszak kezdetekor fennálló átadás kori állapotával megegyező állapotban, a rendeltetésszerű használatból fakadó kopások és elhasználódások figyelembevételével, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi vissza a gépjárművet. Az átadás-átvétel megfelelő időjárási és dokumentálható körülmények között végezhető el.
3.10. BÉRBEVEVŐ köteles a bérlet tárgyának típusához igazodó szakszerviz igénybevételére és a jármű használatához megfelelő üzemanyag használatára. A szerviz-koordinációt BÉRBEADÓ végzi.
3.11. A gépjármű szervízelésével kapcsolatban az alábbi három esetre van lehetőség, melynek pontos menetét az egyedi Bérleti Szerződés rögzíti:
a. A gépjárművekkel kapcsolatos minden, a bérleti időszak alatt felmerülő és a rendeltetésszerű használatból eredő szervizköltséget BÉRBEVEVŐ vállal (ideértve, de nem kizárólag a motorolaj cseréket, a hűtőfolyadékok cseréjét, a váltóolaj cseréjét, a fékolaj folyadékok feltöltését, a kötelező szervizeket, a rendeltetésszerű használat melletti fékbetét cseréket, illetve a téli-nyári gumik biztosítását) Az ablakmosó folyadék pótlása, a nem rendeltetésszerű illetve gondatlan használatból eredő szervizköltségek, az üzemanyag-költség és az úthasználati-, parkolási díjak és esetleges –büntetések felmerülő költségei BÉRBEVEVŐT terhelik.
b. A bérlet tárgya javíttatásáról, karbantartásáról, felújításáról – a bérlet időtartama alatt – a BÉRBEVEVŐ saját költségére gondoskodik. A bérleti idő lejárta után esetlegesen felmerülő felújítási költség a BÉRBEADÓt terheli. Amennyiben a BÉRBEVEVŐt terhelő javítás, karbantartás, felújítás nem történik meg, vagy erre nem szakszervizben kerül sor, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket és kimutatható károkat a bérlő viseli. A szervizintervallumok figyelése a garanciák ill. a szavatosság megőrzése érdekében kötelező, ez a BÉRBEVEVŐ kötelessége. Ezek elmulasztásából eredő károkat a BÉRBEVEVŐ köteles a BÉRBEADÓnak megtéríteni.
c. A gépjárművekkel kapcsolatos minden, a bérleti időszak alatt felmerülő és a rendeltetésszerű használatból eredő szervizköltséget a BÉRBEADÓ vállal (ideértve, de nem kizárólag a motorolaj cseréket, a hűtőfolyadékok cseréjét, a váltóolaj cseréjét, a fékolaj folyadékok feltöltését, a kötelező szervizeket, a rendeltetésszerű használat melletti fékbetét cseréket, illetve a téli-nyári gumik biztosítását)Az ablakmosó folyadék pótlása, a nem rendeltetésszerű illetve gondatlan használatból eredő szervizköltségek, az üzemanyag-költség és az úthasználati-, parkolási díjak és esetleges –büntetések felmerülő költségei BÉRBEVEVŐT terhelik.
3.12. BÉRBEVEVŐ a használat ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot, parkolási és autópálya használati igazolást köteles megőrizni és legkésőbb a bérlet lejártakor azok fénymásolatait átadni BÉRBEADÓNAK.
3.13. A gépjárművek használata alatt keletkezett valamennyi büntetést, bírságot, szabálysértést, pótdíjat BÉRBEADÓ a hivatalos értesítés kézhezvételét követően - határidőn belül kiegyenlíti, melyet a következő hónapban átterhel BÉRBEVEVŐRE.
3.14. A gépjárműben dohányozni tilos.

4.KÁRESEMÉNY


4.1. BÉRBEADÓ gépjármű esetén a bérlet tárgyára – annak bérbeadását megelőzően – a bérlet teljes időtartamára vonatkozóan teljes körű CASCO biztosítást köt, a Bérleti Szerződésben megjelölt önrészesedés vállalásával. Egyéb eszköz esetén lopásra és egyéb káreseményre szóló biztosítás megkötése szükséges.
4.2. Káresemény bekövetkezése esetén BÉRBEVEVŐ BÉRBEADÓT haladéktalanul értesíti, majd ezt írásban megerősíti és BÉRBEADÓ részére a kárfelvételi jegyzőkönyv egy példányát megküldi.
4.3. BÉRBEADÓ és BÉRBEVEVŐ megállapodnak abban, hogy BÉRBEVEVŐ káreseményenként a teljes javítási költség 10%-val, de minimum a Bérleti Szerződésben megjelölt önrészesedés mértékével megegyező felelősséget vállal, mely összeget BÉRBEADÓ BÉRBEVEVŐRE minden esetben átháríthatja, ha BÉRBEVEVŐ rendelkezik CASCO ügyintézéshez szükséges, a károkozó által aláírt dokumentummal (kárbejelentő), illetve a károkozó jogosítványának fénymásolatával. Amennyiben a CASCO ügyintézéshez szükséges dokumentumokat BÉRBEVEVŐ nem bocsátja BÉRBEADÓ rendelkezésére, abban az esetben a javítás teljes összegét a BÉRBEADÓ BÉRBEVEVŐRE átháríthatja.
4.4. A káresemény javítási- és biztosítási összegét a biztosító kárszakértője határozza meg, aminek a folyamatát a szakszerviz indítja el.
4.5. Biztosítási káresemény intézése a bérlet időtartama alatt:
(a) Lopás esetén BÉRBEVEVŐNEK haladéktalanul jeleznie kell a káresemény megtörténtét, bekövetkezésének körülményeit BÉRBEADÓ felé. BÉRBEADÓNAK feljelentést kell tennie a rendőrségen, a kárt fel kell vetetnie a biztosítóval. Lopáskár esetén BÉRBEADÓ a biztosító illetve annak kárszakértője által meghatározott önrész teljes összegét, mely a káresemény körülményeitől függően kerül kiszámításra, a BÉRBEVEVŐRE átháríthatja.
(b) Totálkár esetén BÉRBEVEVŐNEK haladéktalanul jeleznie kell a káresemény megtörténtét, bekövetkezésének körülményeit BÉRBEADÓ felé. Totálkár esetén BÉRBEADÓ a biztosító által meghatározott önrész teljes összegét BÉRBEVEVŐRE áthárítja.
(c) Egyéb kár esetén BÉRBEVEVŐNEK haladéktalanul jeleznie kell a káresemény megtörténtét, bekövetkezésének körülményeit BÉRBEADÓ felé. Gépjármű esetén a kárfelvételt, a javítást, a biztosítónál a kárösszeg kifizetését – mely összegből a javítást fedezik – a márkaszerviz végzi.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK


5.1. A bérleti időszak jelen szerződés felek által történő aláírásának időpontjában kezdődik.
5.2. A bérleti díj tartalmazza: a bérlet időtartamára vonatkozó kötelező biztosításokat, CASCO biztosítást, gépjárműadókat. Havi számlázás az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. A Bérleti Szerződés részét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvek rögzítik a gépkocsik rendszámát, alvázszámát, a gépjármű használatához szükséges dokumentumok és eszközök át,- illetve vissza adását (kötelező biztosítást igazoló szelvény, forgalmi engedély, meghatalmazás a gépjármű használatára, baleseti bejelentő, főkulcs, pótkerék, elsősegély készlet, izzókészlet, láthatósági mellény, szélvédő matrica, környezetvédelmi és műszaki érvényességi címke, elakadásjelző háromszög, kulcskészlet és emelő, esetleg hólánc), valamint az átadás és visszavétel pontos időpontját és a járműveken keletkezett sérüléseket.
5.3. A külső adózási és gazdasági környezetben, valamint a biztosítási díjakban, feltételrendszerben bekövetkező változás a Bérleti Szerződésben rögzített bérleti díj, automatikus és azonnali, a Bérbeadó általi egyoldalú változását vonhatja maga után.
5.4. BÉRBEVEVŐ a bérlet időtartama alatt a Bérleti Szerződésben részletezett bérleti díjakat köteles BÉRBEADÓNAK megfizetni az ott közölt feltételekkel. BÉRBEADÓ jogosult a Bérleti Szerződésben foglaltaknak megfelelő összeget előre BÉRBEVEVŐTŐL óvadékként bekérni.
5.5. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén BÉRBEVEVŐ a mindenkori késedelmi kamatot fizeti (jegybanki alapkamat kétszerese).

6. MEGSZŰNÉS, FELMONDÁS


6.1. Amennyiben BÉRBEADÓ jelen bérleti szerződéstől eláll, ezzel egyidejűleg BÉRBEVEVŐ használati joga a bérlet tárgyára megszűnik és BÉRBEADÓ által meghatározott helyen és időben BÉRBEVEVŐNEK rendelkezésre kell bocsátania a bérlet tárgyát (visszaadás).

7. GDPR

Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (GDPR-rendelet) 28. cikkét figyelembe véve a Felek az alábbiakban állapodnak meg.

7.1. A Felek rögzítik, hogy a BÉRBEVEVŐ adatkezelőnek, míg a BÉRBEADÓ adatfeldolgozónak minősül.

• az adatkezelés tárgya: a BÉRBEADÓ eszközeinek jogszerű használatának biztosítása,

• az adatkezelés időtartama: a Bérleti Szerződés időtartama és az azt követő 5 év, illetve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik, az adott jogszabály szerinti időtartam,

• az adatkezelés jellege: a személyes adatok tárolása, rendszerezése, esetleges továbbítása hatóságok felé,

• az adatkezelés célja: a Bérleti Szerződés teljesítése


• a személyes adatok típusa: a BÉRBEVEVŐ és a BÉRBEVEVŐt képviselő, vagy a bérlet tárgyát használó természetes személy neve, természetes azonosító adatai, adóazonosító jele, jogosítvány-, lakcímkártya-, személyi igazolvány-, útlevél száma és érvényessége

• az érintettek kategóriái: a BÉRBEVEVŐ és a BÉRBEVEVŐt képviselő, vagy a bérlet tárgyát használó természetes személy.


7.2. A Felek megállapodnak, hogy a BÉRBEADÓ a BÉRBEVEVŐ által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (pl. a BÉRBEVEVŐ autóbérléshez szükséges személyes adatai) kizárólag a BÉRBEVEVŐ írásbeli utasításai alapján kezelheti, - a jelen megállapodás szempontjából írásbeli utasításnak minősül a Bérleti Szerződés is -. A BÉRBEADÓ ettől kizárólag akkor térhet el, ha az adatkezelést a BÉRBEADÓra alkalmazandó jogszabály írja elő. Ebben az esetben erről a jogi előírásról a BÉRBEADÓ az BÉRBEVEVŐt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha a BÉRBEVEVŐ értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

7.3. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy a BÉRBEVEVŐ által a BÉRBEADÓ rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére feljogosított személyeket (pl. a BÉRBEADÓ munkavállalói) időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli.

7.4. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy a BÉRBEVEVŐ által a BÉRBEADÓ rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére és feldolgozására más természetes vagy jogi személyt nem bíz meg.

7.5. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonság megvalósult. Ez alapján BÉRBEADÓ vállalja, hogy a személyes adatokat zárt és jelszóval védett rendszerben tárolja a megfelelő hozzáférési szintek biztosításával

7.6. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges legnagyobb mértékben segíti a BÉRBEVEVŐt abban, hogy teljesíteni tudja adatkezelői kötelezettségét az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

7.7. A BÉRBEADÓ vállalja, hogy segíti a BÉRBEVEVŐt a GDPR-rendelet 32–36. cikke szerinti kötelezettségek teljesítésében (adatbiztonság, adatvédelmi incidens, adatvédelmi hatásvizsgálat), figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a BÉRBEADÓ rendelkezésére álló információkat.

7.8. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a BÉRBEVEVŐ döntése alapján minden személyes adatot 5 év után töröl vagy visszajuttat a BÉRBEVEVŐnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő.

7.9. A BÉRBEADÓ vállalja és szavatolja, hogy a BÉRBEVEVŐ rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a jelen pont szerinti kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges. A BÉRBEADÓ vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a BÉRBEVEVŐt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR rendeletet vagy más jogszabályt.

Bővebb információ a BÉRBEADÓ adatvédelmi szabályzatában található, melyet a következő linkre kattintva érhet el: https://www.insticketshop.com/ADATV-H-INS-CAR

8. EGYÉB FELTÉTELEK


8.1. Jelen ÁSZF valamint a Bérleti Szerződés szerves egységet képeznek és együtt értelmezendők.
8.2. Minden jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai irányadók.
8.3. Jelen szerződésből eredő esetleges vitákat a felek megkísérlik egymás között békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2021.02.15.